> Domov > O > Právne upozornenia

Právne upozornenia a podmienky

Copyrights

Copyright 2020 Daimler Truck AG. Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky, grafiky, zvukové súbory, video súbory a súbory s animáciami ako aj ich úpravy na internetových stránkach spoločnosti Daimler podliehajú autorskému právu a ostatným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Pre tieto súbory platí zákaz kopírovania na obchodné účely alebo s cieľom postúpenia, ako aj zákaz ich pozmeňovania a použitia na iných internetových stránkach. Niektoré internetové stránky spoločnosti Daimler obsahujú materiál, ktorý podlieha autorským právam tých, ktorí ho poskytli k dispozícii.

Odchýlky medzi produktami

Niektoré informácie o produktoch, ilustrácie a obrázky obsiahnuté na tejto internetovej stránke mohli byť vyhotovené za účelom všeobecného uplatnenia na internetových stránkach spoločnosti Daimler spravovaných v rôznych krajinách na celom svete. V dôsledku toho môžu byť niektoré informácie a/alebo príslušenstvo, ktoré nie sú dostupné v niektorých krajinách, alebo ktoré môžu slúžiť na uspokojenie dopytu na miestnom trhu či regulatívnych kontrol v takýchto krajinách, k dispozícii len v iných špecifikáciách či konfiguráciách.

Ak máte záujem o niektorý model vozidla, lak, zvláštnu výbavu alebo príslušenstvo vyobrazené na internetovej stránke a nie ste si istí ich dostupnosťou či špecifikáciou v oblasti, kde žijete, mali by ste kontaktovať spoločnosť Daimler alebo miestneho autorizovaného obchodníka pre príslušný produkt, kde dostanete aktuálne podrobné informácie pre svoju oblasť.

Ceny

Všetky uvedené ceny sú doporučenými maloobchodnými cenami. Ceny sú aktuálne v čase zverejnenia a podliehajú zmene bez oznámenia.

Obchodné značky

Ak nie je uvedené inak, všetky značky uvedené na internetových stránkach spoločnosti Daimler sú zákonom chránené ochranné známky spoločnosti Daimler; to platí najmä pre označenia modelov, ako aj pre všetky logá a znaky spoločnosti.

Žiadne licenčné práva

Spoločnosť Daimler by vám rada ponúkla inovatívnu a informatívnu internetovú stránku. Preto veríme, že aj vám sa zapáči naša kreatívna úprava. Napriek tomu vás prosíme o porozumenie, pretože spoločnosť Daimler musí chrániť svoje duševné vlastníctvo vrátane patentov, obchodných značiek a autorských práv. V súlade s tým berte na vedomie, že tieto internetové stránky, ani obsiahnutý materiál nezaručujú žiadnej osobe žiadne licenčné práva na duševné vlastníctvo spoločnosti Daimler a ani ho neposkytujú.

Upozornenia týkajúce sa vyjadrení o budúcom vývoji

Tento dokument obsahuje vyjadrenia o budúcom vývoji, ktoré sa zakladajú na aktuálnych odhadoch budúcich udalostí. Slová ako „anticipovať“, „predpokladať“, „veriť“, „ohodnotiť“, „očakávať“, „zamýšľať“, „môcť/mohli by“, „plánovať“, „premietať“, „mali by“ a podobné pojmy označujú vyjadrenia o budúcom vývoji. Takéto výpovede podliehajú určitým rizikám a neistotám. Ako príklad uvedieme hospodársky pokles alebo pomalý hospodársky rast vo významných hospodárskych oblastiach, najmä v Európe alebo Severnej Amerike, zmeny výmenných kurzov a úrokových mier, zavedenie nových produktov na trh a možné nedostatočné prijatie našich produktov a služieb, čo môže obmedziť našu schopnosť zvyšovať ceny; zvýšenie cien paliva, surovín a vzácnych kovov; prerušenie výroby v dôsledku nedostatku materiálov, štrajky zamestnancov, alebo nesolventnosť dodávateľov, pokles predajných cien jazdených vozidiel, obchodné vyhliadky divízie Daimler Trucks, ktoré môžu byť ovplyvnené dôsledkom pretrvávajúceho slabého dopytu na americkom a japonskom trhu s úžitkovými vozidlami, ktorý trvá dlhšie, než sa pôvodne očakávalo; úspešné zavedenie zníženia cien a úsporných optimalizačných programov; zmeny zákonov, nariadení a vládnych stratégií, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú emisií vozidiel, úspory paliva a bezpečnosti, rozhodnutia neuzatvorených vládnych vyšetrovaní a výsledok neuzatvorených alebo ohrozených budúcich právnych konaní; a ďalšie riziká a neistoty, z ktorých sú niektoré uvedené pod nadpisom „"Riziková správa" v aktuálnej výročnej správe spoločnosti Daimler, ako aj pod nadpisom „Rizikové faktory" a „Súdne konania“ v aktuálnej výročnej správe spoločnosti Daimler vo formulári 20-F, ktorý vyplnila Komisia pre cenné papiere a burzu. Ak by nastala niektorá z týchto neistých situácií alebo ak by sa predpoklady, z ktorých vychádzali vyjadrenia o budúcom vývoji, ukázali ako nepravdivé, mohli by sa skutočné výsledky podstatne odlišovať od výsledkov uvedených alebo implicitne vyjadrených v týchto vyjadreniach. Nemáme v úmysle a ani nepreberáme povinnosť priebežne aktualizovať vyjadrenia o budúcom vývoji. Každé vyjadrenie o budúcom vývoji vychádza výlučne z okolností v deň, kedy bolo zverejnené.

Na lepšie pochopenie a ďalšie informácie o takýchto rizikách a ich okolnostiach navrhujeme, aby ste sa obrátili na oddelenie obchodného vývoja spoločnosti. Najaktuálnejšie popisy spoločnosti nájdete v aktuálnych výročných správach, priebežných správach, v aktuálnej výročnej správe vo formulári 20-F, ako aj v aktuálnej správe vo formulári 6-K. Formuláre 20-F a 6-K vyplnila alebo poskytla Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC).

Tieto správy sú dostupné na našej internetovej stránke v časti Vzťahy s investormi – Správy. Vytlačené kópie si možno bezplatne objednať online na stránke www.daimler.com v časti Vzťahy s investormi – Služby v rámci vzťahov s investormi – Objednávková služba.

Formuláre 20-F a Form 6-K sú taktiež dostupné na internetovej stránke SEC.

Žiadne záruky či prehlásenia

Informácie na tejto internetovej stránke sú poskytované spoločnosťou Daimler „ako také" a v rozsahu povolenom zákonom, bez akejkoľvek záruky, prejavenej výslovne alebo implicitne, vrátane okrem iného implicitných záruk predajnosti, vhodnosti pre akýkoľvek konkrétny účel alebo plnenia. Aj keď panuje presvedčenie, že poskytnuté informácie sú presné, môžu obsahovať chyby či nepresnosti.

Táto internetová stránka obsahuje aj externé odkazy, ktoré nespadajú pod kontrolu spoločnosti Daimler. Z tohto dôvodu nezodpovedáme za obsah stránok, na ktoré odkazujeme. Spoločnosť Daimler tieto odkazy poskytuje len pre vaše pohodlie a uvádzanie akéhokoľvek odkazu neznamená, že spoločnosť Daimler takúto stránku schválila.

Riešenie sporov online

Európska komisia vytvorila internetovú platformu na riešenie sporov online (tzv. “RSO platforma“). RSO platforma predstavuje jednotný bod pre mimosúdne riešenia sporov týkajúcich sa zmluvných vzťahov z nákupov online. Na RSO platformu sa môžete dostať po kliknutí na: